Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

OCHRANA DOBRÉ POVĚSTI PODNIKATELE

Dobrá pověst (dobré jméno) představuje jedno ze základních aktiv, na jehož ochranu by se měl každý podnikatel důsledně zaměřit. Systematické a dlouhodobé budování dobré reputace na trhu zpravidla přináší podnikateli obchodní úspěch. V rámci konkurenčního boje mezi jednotlivými soutěžiteli může docházet k určitým praktikám, které jsou způsobilé dobrou pověst poškodit. Ztráta renomé je způsobilá
u podnikatele vyvolat závažné následky, spočívající například v ekonomické ztrátě nebo narušení vztahů s obchodními partnery. Tento článek představuje podnikatelům přehled právní úpravy ve věci ochrany jejich dobré pověsti a prostředků, kterými se mohou domáhat její ochrany.  

vymezení dobré pověstiVymezení dobré pověsti

V českém právním řádu neexistuje výslovná definice pojmu dobré pověsti, a proto si při jeho výkladu musíme vypomoci judikaturou soudů a právní teorií. Pod pojmem dobré pověsti podnikatele neboli goodwill si lze představit určitý soubor morálních
i kvalitativních vlastností podnikatele, podle nichž je hodnocen a přijímán společností a zákazníky. Dobrá pověst zahrnuje nehmotné a samostatně nevyčíslitelné hodnoty spojované s podnikatelem, které jsou reprezentovány zejména následujícími skutečnostmi:

 • celkový dojem, který podnikatel vyvolává ve společnosti (u zákazníků, obchodních partnerů, zaměstnanců nebo ve veřejném mínění,
 • přízeň veřejnosti,
 • charitativní a dobročinné akce, sponzoring,
 • poctivost, důvěryhodnost, vážnost, spolehlivost,
 • platební morálka, jistota v zajištění obchodního tajemství, dodržování obchodních závazků a smluv,
 • plnění daňových a poplatkových povinností, dodržování zákonů,
 • vztah podnikatele k ochraně lidských práv, životního prostředí a dalších důležitých společenských hodnot.

S ohledem na princip presumpce poctivosti dle ustanovení § 7 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), se má za to, že podnikatel disponuje dobrou pověstí až do té doby, dokud není prokázán opak. Dobrou pověst má podnikatel od svého vzniku, avšak v průběhu jeho existence se neustále mění a vyvíjí, ať již pozitivním, nebo negativním směrem.  

soukromoprávní prostředky ochrany dobré pověstiSoukromoprávní prostředky ochrany dobré pověsti

OZ poskytuje podnikatelům ochranu před tzv. „neoprávněným zásahem“ do jejich pověsti. Neoprávněný zásah se vyskytuje v rozličných formách, a to nejčastěji zveřejněním – nebo jiným rozšířením – nepravdivých informací, zkreslených informací, difamujících informací nebo šířením nepřiměřené a urážlivé kritiky.

Při zásahu do dobré pověsti podnikatele může dále dojít k porušení zákazu nekalé soutěže dle OZ. V úvahu zde přichází zejména parazitování na pověsti jiného soutěžitele s cílem získat jinak nedosažitelné výsledky, realizované prostřednictvím opěrné nebo srovnávací reklamy.

Podnikatel, do jehož pověsti bylo neoprávněným zásahem zasaženo, se může u soudu domáhat vůči narušiteli následujícího:

 • upuštění od neoprávněných zásahů prostřednictvím zápůrčí žaloby,
 • odstranění závadného stavu za pomoci restituční žaloby,
 • přiměřeného zadostiučinění ve formě morální satisfakce, náhrady způsobené újmy nebo kombinace obou těchto způsobů,
 • vydání bezdůvodného obohacení.

I v případě neoprávněného zásahu do dobré pověsti existují okolnosti, které způsobí, že daná osoba nebude za zásah odpovídat. Mezi tyto okolnosti vylučující neoprávněnost zásahu řadíme:

 • svolení podnikatele,
 • případy tzv. zákonných licencí při úřední, zpravodajské, umělecké nebo vědecké činnosti,
 • výkon subjektivního práva,
 • plnění zákonem stanovených povinností.

Výkonem jiného subjektivního práva se rozumí zejména výkon práva na svobodu projevu a šíření informací, potažmo práva na kritiku. Vždy je nezbytné brát v úvahu okolnosti každého konkrétního případu, aby se dalo objektivně posoudit, kterému právu je v daném případě třeba dát přednost – zda právu podnikatele na ochranu dobré pověsti, nebo právu třetí osoby na svobodu projevu. Dobrou pověst podnikatele dále nenarušuje ani plnění zákonné povinnosti svědecké či znalecké.

Specifické možnosti obrany nad rámec OZ garantují podnikatelům zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů; a zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Osoba dotčená na své pověsti má podle těchto zákonů právo požadovat po vydavateli uveřejnění odpovědi proti předmětným skutkovým tvrzením, které ji poškozují. V případě, že vydavatel dále zveřejní o podnikateli sdělení o trestním nebo správním řízení, které doposud nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat po vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení.

Neoprávněným zásahem do práva na ochranu dobré pověsti podnikatele je v zásadě každé jednání či opomenutí (vědomé či nevědomé), které je způsobilé přivodit újmu na dobré pověsti a které v představách jiných subjektů může způsobit zkreslený názor na určitého podnikatele nebo zpochybnit jeho serióznost a odpovědnost včetně jeho vedení a jeho zaměstnanců, anebo jednání dávající určitého podnikatele do souvislostí pro něj nepříznivých.

trestněprávní prostředky ochrany dobré pověstiTrestněprávní prostředky ochrany dobré pověsti

V případě nejzávažnějších zásahů do práva na dobrou pověst podnikatele přichází
v úvahu i trestněprávní represe. Dobrá pověst podnikatele může být objektem například těchto trestných činů:

 • Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
 • Trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením
 • Trestný čin poškození cizích práv

 

Pro spáchání výše uvedených trestných činů se vyžaduje úmyslné zavinění pachatele, kterému hrozí tresty odnětí svobody až do výše osmi let, peněžitý trest nebo propadnutí věci. Poškozený podnikatel se proti trestné činnosti směřované vůči jeho reputaci může bránit podáním trestního oznámení příslušnému orgánu Policie ČR. Případné trestněprávní postihy se uplatní jen při těch nejzávažnějších porušeních práv a chráněných zájmů podnikatele, pokud k ochraně práv podnikatele nebudou postačovat prostředky práva soukromého nebo přestupkového.

Pokud potřebujete i vy ochránit svou dobrou pověst, rád vám pomůžu. Kontaktujte mně.

_____________________________________________________________________

Disclaimer

Obsah tohoto článku má čistě informativní charakter. Autor nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídá za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací.

avatar
Autor: Mgr. Jindřich Jašek Právník zabývající se obchodním právem a právem nemovitostí. Pokud potřebujete poradit, neváhejte Jindřicha kontaktovat jjasek@veleba-milichovsky.cz.