Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Nebojme se paragrafů – Autorské právo na internetu

Kvůli lehkosti, s jakou lze replikovat digitální obsah, si mnohý uživatel internetu neuvědomí, že i digitální obsah na internetu je právně chráněn a že jeho kopírování může být protiprávním jednáním. Základním předpokladem pro to, aby člověk jednal v souladu s právem a aby svá práva ochránil před zásahy třetích osob, je znalost tohoto práva.

Typickým příkladem práv, která jsou na internetu porušována, jsou práva autorská. Autorská práva vznikají autorům k jejich autorským dílům. Zákon autorské dílo definuje jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, které je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorské dílo tedy musí být jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, který je objektivně vnímatelný. Z této definice plyne, že autorským dílem nebude pouhá myšlenka, která není objektivně vnímatelná, ani narýsovaný kruh, který není jedinečný. Autorským dílem naopak může být báseň, hudební skladba, fotografie, video, ale i software.

K autorskému dílu vznikají jeho autorovi osobnostní a majetková autorská práva. Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství apod. Mezi majetková práva autora patří právo dílo užít, což obnáší právo dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat apod.

Všechna výše zmíněná autorská práva vznikají okamžikem, kdy dílo vznikne v objektivně vnímatelné podobě, tedy např. tehdy, kdy je pořízena fotografie, napsán text či namalován obraz. Ke vzniku autorských práv není nutná registrace či jiné právní jednání. Osobnostní autorská práva jsou vázána na osobu autora, nelze se jich tedy vzdát ani je převést. Zanikají smrtí autora. Oproti tomu majetková autorská práva jsou převoditelná a časově ohraničená, trvají typicky po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Neudělí-li autor svůj souhlas (licenci), nesmí nikdo autorské dílo užít. Autorský zákon obsahuje některé výjimky a omezení autorského práva, kdy za zmínku stojí zejména tzv. volné užití, tedy užití autorského díla pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení hospodářského prospěchu. Souhlas (licenční oprávnění) je možné udělit i ústně, avšak lze jen doporučit, aby se licenční smlouvy uzavíraly písemnou formou.

Užití cizí fotografie či textu na internetu bez příslušného souhlasu jejich autora tedy bude ve většině případů protiprávní. Tehdy se autor může domáhat náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, přiměřeného zadostiučinění (peněžního či ve formě omluvy) apod.

Než užijete nějaký text či fotografii na svých webových stránkách, dbejte zvýšené pozornosti tomu, zda nejde o dílo chráněné autorským zákonem. Pokud ano, ujistěte se, že máte od jeho autora souhlas se zamýšleným způsobem užití. Rozhodně nedoporučujeme užívat fotky bez příslušného souhlasu, protože na internetu operuje mnoho subjektů, které neoprávněné užívání autorských děl svých klientů monitorují. Na paměti určitě mějte, že provozovatel e-shopu obecně odpovídá za zveřejňovaný obsah bez ohledu na to, zda jej zveřejnil přímo on sám či jeho zaměstnanec, obchodní partner apod., své případné odpovědnosti za porušení autorských práv třetích osob se tak nezprostíte poukazem na to, že vám fotografii poskytl kolega či dodavatel.

Pokud na druhou stranu zjistíte, že třetí osoba užívá vaše autorské dílo bez vašeho souhlasu, máte možnost jej vyzvat k ukončení tohoto protiprávního jednání či nabídnout mu sjednání licenční smlouvy. Současně jste po této osobě oprávněni požadovat omluvu či některou z výše uvedených možností zadostiučinění.

Pokud budete potřebovat mou pomoc, jsem vám k dispozici, neváhejte mi napsat e-mail.

Zdroje:

  • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Sdělení:

  • Tento článek je pouze informačního charakteru a nenahrazuje konzultaci s odborníkem. Nejde o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
avatar
Autor: Mgr. Jan Brauner Mgr. Jan Brauner – advokát zabývající se IT právem a právem duševního vlastnictví. Je členem sítě advokátů a patentových zástupců – www.janbrauner.cz.