Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

zákon o odpadechZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) ukládá podnikatelům řadu povinností při nakládání s odpady, od povinností vztahujících se k předcházení jejich vzniku, k jejich shromažďování až po různé způsoby odstranění odpadu. Tento článek představuje podnikatelům přehled jejich základní povinnosti v odpadovém hospodářství a hrozící sankce za jejich porušení.

Při nakládání s odpady má podnikatel možnost vystupovat ve dvou různých rolích. Zaprvé může být v postavení původce odpadu a zadruhé v postavení oprávněné osoby, která podniká v oblasti odpadového hospodářství. Tento článek se bude zabývat pozicí první, tedy problematikou nakládání s odpady z pohledu podnikatelů – jako původců odpadů.

Původcem odpadu se podle zákona o odpadech rozumí zejména právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.

vymezení odpadu - zákon o odpadechVymezení odpadu

Zákon o odpadech definuje odpad jako každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování dochází vždy, pokud ji osoba předá k využití nebo odstranění nebo úplatně/bezúplatně předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů nebo odstraní-li ji sama.

Za odpad naproti tomu není považován vedlejší produkt vzniklý při výrobě, který má zajištěno další využití bez dalšího zpracování a nepříznivých účinků na životní prostředí nebo lidské zdraví. Příkladem takového vedlejšího produktu mohou být různé kovové třísky, piliny, hobliny nebo zbytky oceli ze strojírenské výroby, které mohou být obratem vráceny zpět do výroby.

Některé movité věci dále mohou přestat být považovány za odpad ve smyslu zákona
o odpadech, pokud:

 • se věc běžně využívá pro daný účel,
 • existuje pro ni trh nebo poptávka,
 • splňuje technické požadavky pro konkrétní účel,
 • její využití je v souladu s právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a
 • splňuje kritéria, která jsou pro daný typ odpadu stanovena evropskými předpisy.

Hierarchie způsobů nakládání s odpady

Zákon o odpadech vyžaduje podle ustanovení § 9a, aby v rámci odpadového hospodářství byla prioritně dodržována následující hierarchie způsobů nakládání s odpady:

hierachie způsobů nakládání s odpady

Zákon o odpadech – hierarchie způsobů nakládání s odpady

zákon o odpadech - povinnosti podnikatelů při nakládání s odpadyPovinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

Zákon o odpadech ukládá každému (bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem),  obecnou povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství
a nebezpečné vlastnosti. Pokud ovšem vzniku odpadů nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s právními předpisy. Není-li v zákoně o odpadech stanoveno jinak, je možné s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Zákon o odpadech dále zakazuje ředit či mísit odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku. Stejně tak je zakázáno míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami či materiály.

Z konkrétních povinností ukládá zákon o odpadech podnikatelům zejména následující:

 • Zařazovat odpady podle druhů podle § 5 zákona o odpadech a podle kategorií podle § 6 zákona o odpadech.
 • Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Nejčastěji se bude jednat například o papír, plasty, sklo, komunální odpad  atd.
 • Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 • Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
 • Ohlašovat odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností každoročně do 15. 2. následujícího roku, vzniklo-li nebo bylo-li nakládáno
  s více než̌ 100 kg nebezpečných odpadů za rok nebo 100 t ostatních odpadů za rok. Tuto evidenci archivovat nejméně 5 let.
 • Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí.
 • Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem.
  o odpadech, převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.  
 • Nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
 • Každá právnická osoba a fyzická osobě oprávněná k podnikání, jež vyrábí výrobky, má povinnost tyto výrobky vyrábět takovým způsobem, aby omezila vzniku nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, a to především odpadů nebezpečných. Tyto osoby jsou povinny uvádět informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků v průvodní dokumentaci výrobku, v návodu na použití, na obalu či jiným vhodným způsobem.
 • Určitá část podnikatelů, vymezených v zákoně o odpadech, má povinnost zajistit zpětný odběr, kterým se rozumí odebrání použitých výrobků od konečných uživatelů za účelem jejich dalšího využití či odstranění.

povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákonu o odpadechKontrola dodržování povinností a případné sankce

Mezi subjekty oprávněné ke kontrole dodržování povinností podnikatelů podle zákona o odpadech patří Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady.

Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností jsou oprávněny uložit podnikateli pokutu až do výše 1.000.000,- Kč například za některé z následujících pochybení:

 • Nevedou dostatečnou evidenci odpadů.
 • Neplní zákonnou ohlašovací povinnost.
 • Nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením či únikem.

Česká inspekce životního prostředí dále uloží podnikateli pokutu do výše 10.000.000 Kč, pokud například:

 • Nezařadí odpad podle katalogu odpadů.
 • Předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není oprávněna.
 • Převezme odpad, přestože k jeho převzetí není oprávněn.

Nejpřísnější postih až do výše 50.000.000 Kč udělí Česká inspekce životního prostředí v případě, že podnikatel například nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu či v rozporu s ním.

Obecní úřad a újezdní úřad uloží pokutu do výše 300.000 Kč podnikateli, který využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, aniž by
s touto obcí uzavřel písemnou smlouvu. Stejnou pokutu uloží obecní úřad a újezdní úřad tomu podnikateli, který nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů
v souladu se zákonem o odpadech.

Česká inspekce životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad i újezdní úřad mohou současně stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je dále oprávněn zakázat původci odpadů činnost, jež způsobuje vznik odpadů, a to tehdy, pokud tento původce nemá zajištěno využití či odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí.

Disclaimer

Obsah tohoto článku má čistě informativní charakter. Autor nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídá za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací.

avatar
Autor: Mgr. Jindřich Jašek Právník zabývající se obchodním právem a právem nemovitostí. Pokud potřebujete poradit, neváhejte Jindřicha kontaktovat jjasek@veleba-milichovsky.cz.