Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Evidence skutečných majitelů

evidence skutečných majitelůCo je Evidence skutečných majitelů?

Ke dni 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob a svěřenských fondů (dále jen „Evidence“). K tomuto kroku byla Česká republika zavázána na základě tzv. čtvrté směrnice o AML (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, dále jen „Směrnice AML“).

Evidence má sloužit k zamezení praní peněz získaných trestnou činností. Pachatelé trestných činů se totiž mnohdy schovávají ve spletitých korporátních strukturách.

Evidence má podobu informačního systému veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob. Evidence je vedena rejstříkovými soudy, avšak na rozdíl od obchodního rejstříku je neveřejná.

Koho se Evidence týká?

Povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do Evidence mají všechny právnické osoby, a to bezodkladně po 1. 1. 2018. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstva) musí tuto povinnost splnit nejpozději do 1. 1. 2019 a ostatní právnické osoby (např. spolky, SVJ, nadace, ústavy) zapsané do dalších veřejných rejstříků do 1. 1. 2021.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem právnické osoby je fyzická osoba:

 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má větší než 25% podíl na základním kapitálu;
 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě právnickou osobu ovládá; nebo
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této právnické osoby.

 

Nesplňuje-li žádná fyzická osoba v dané právnické osobě kritérium a) až c), je skutečným majitelem takové právnické osoby fyzická osoba:

 1. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

 

Jaké údaje se do Evidence zapisují?

Do Evidence se zapisují následující údaje o skutečném majiteli:

 • jméno a adresa místa pobytu (popř. též bydliště, je-li odlišné od adresy místa pobytu);
 • datum narození a rodné číslo (bylo-li přiděleno);
 • státní příslušnost;
 • údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, a to:
  • údaj o podílu na hlasovacích právech (zakládá-li se na přímé účasti v právnické osobě),
  • údaj o podílu na rozdělovaných prostředcích (zakládá-li se na skutečnosti, že je jejich příjemcem) nebo údaj o jiné skutečnosti (pokud je postavení skutečného majitele založeno jinak).

Je zápis do Evidence zpoplatněn?

Návrh na zápis do evidence skutečných majitelů je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Pokud právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku podá návrh na zápis údajů do evidence do 31. 12. 2018, bude tento návrh od soudního poplatku osvobozen.

Jaké hrozí sankce za nesplnění povinnosti provést zápis?

Za nesplnění povinnosti zápisu do Evidence nejsou v tuto chvíli stanoveny žádné přímé sankce. Faktické dopady ovšem mohou spočívat v odmítnutí poskytnutí služeb povinnými osobami podle AML, hlášení na Finanční analytický úřad nebo vypovězení smluvních vztahů od subjektů, které vyžadují plnění AML od svých smluvních partnerů. Neprovedení zápisu do Evidence pak může znamenat i vyloučení ze zadávacího řízení o veřejné zakázce.

Jak provést zápis správně a bez starostí?

V souvislosti se shora uvedenými povinnostmi vám v první řadě můžeme pomoci s posouzením, kdo představuje skutečného majitele vaší společnosti, a dále zajistit kompletní provedení zápisu údajů o skutečném majiteli do Evidence včetně vyhotovení všech potřebných dokumentů. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů.

 

Mgr. Jan Brauner
advokát

člen INPARTNERS GROUP

E-mail: brauner@inpartners.cz

Tel.: (+420) 736 203 175

avatar
Autor: Mgr. Jan Brauner Mgr. Jan Brauner – advokát zabývající se IT právem a právem duševního vlastnictví. Je členem sítě advokátů a patentových zástupců – www.janbrauner.cz.