Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Proces uzavírání smluv na internetu

Tato minisérie by měla pomoci provozovatelům e-shopů zorientovat se v problematice prodeje zboží na internetu. Celý proces bude popsán od uzavření smlouvy, připojení obchodních podmínek, přes reklamace až po odstoupení od smlouvy. Smyslem tedy není podat obsahově vyčerpávající či formulačně precizní text, nýbrž představit specifickou problematiku čtenářům bez právního zázemí.

Právní aspekty prodeje zboží na internetu - uzavírání smluv na dálku

Smlouva není jen listina

Když se řekne smlouva, mnozí si představí běžnou papírovou listinu, na jejíž konec smluvní strany připojují své podpisy. Pokud se domníváte, že se zákazníky vašeho e-shopu žádnou smlouvu neuzavíráte, neboť zákazníci pouze vyplňují objednávkový formulář a vy jim následně zasíláte fakturu, měli byste zbystřit.

Smlouva totiž není vázána pouze na listiny, ale lze ji uzavřít i ústně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu či instant messaging aplikace). Občanský zákoník předepisuje písemnou formu jen u vybraných smluvních typů, a proto valnou většinu smluv v běžném denním životě uzavíráme ústně. K uzavření smlouvy dochází při nákupu z automatu či pouhým nástupem do tramvaje. Smlouvy uzavíráte i prostřednictvím vašeho e-shopu s vašimi zákazníky, a to při každé jejich objednávce. Jsou to smlouvy písemné uzavřené v elektronické podobě. Bez uzavírání smluv se prostě neobejdete, je proto vhodné věnovat pozornost tomu, co je to smlouva, co je jejím obsahem, kdy smlouva vzniká a jaké má účinky. Předejdete tak možným problémům.

Co je to smlouva a co je jejím obsahem?

Smlouva představuje shodnou vůli stran zavázat se k určitému plnění, nejde tedy o onu listinu či elektronický formulář, ale o shodný projev vůle obou stran. Obsahem smlouvy jsou tedy konkrétně vymezené vzájemné závazky smluvních stran, kterými mohou být na straně prodávajícího závazek odevzdat kupujícímu určitou věc a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a na straně zákazníka věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Kdy smlouva vzniká a jaké má účinky?

Předpokladem vzniku smlouvy je návrh na uzavření smlouvy (nabídka) a její přijetí (akceptace). Smlouva pak vzniká okamžikem, kdy je nabídka přijata, což bývá většinou tehdy, kdy je přijetí doručeno navrhovateli.

Podle občanského zákoníku platí vyvratitelná domněnka, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit. Podle zákona je tedy nabídkou k uzavření smlouvy již umístění konkrétní položky s uvedením její ceny na váš e-shop či do reklamy. Zákazník pak odesláním objednávky nabídku přijímá a smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka doručena prodávajícímu.

Proč se zajímat o okamžik vzniku smlouvy?

Okamžik vzniku smlouvy je velmi podstatný, neboť jakmile smlouva vznikne, je závazná pro obě strany. Smlouvu je zásadně možné měnit pouze na základě shodné vůle obou smluvních stran. Prodávající tedy musí kupujícímu odevzdat objednanou věci a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a zákazník musí za věc zaplatit. Nebude-li kupující souhlasit, musíte mu po uzavření smlouvy poskytnout to, co si objednal.

Pokud obchodní podmínky nestanoví jinak a smlouva vzniká již odesláním objednávky, nemáte v procesu uzavírání smlouvy poslední slovo, takže jednoduše může tak dojít k nepříjemné situaci, kdy se smluvně zavážete k dodání věci, kterou však nemáte na skladě, nebo k dodání věci za cenu, za níž jste ji nezamýšleli prodávat.

V situaci, kdy je v e-shopu uvedeno, že objednaný počet kusů zboží je skladem, se jen těžko budete dovolávat výhrady vyčerpání zásob, neboť je vaší odpovědností udržovat údaje o dostupném zboží aktuální. Tímto se můžete dostat do prodlení s dodáním zboží, případně zboží nebudete schopni dodat vůbec. Zákazníkovi tak může vzniknout nárok na přiměřenou náhradu z důvodu uvedení v omyl.

Stejně tak se můžete dostat do komplikované situace i v případě chybně uvedené nižší ceny zboží, než za jakou má být zboží správně nabízeno. Pokud dle obchodních podmínek smlouva vzniká již doručením objednávky, nemáte možnost vzniku smlouvy s chybně uvedenou cenou zabránit tím, že byste nabídku neakceptovali.

Občanský zákoník nicméně dává smluvním stranám možnost upravit si kontraktační proces odchylně od zákona. Tuto možnost byste měli využít a upravit si proces uzavírání smlouvy tak, abyste vyloučili potenciální rizika. Nechcete-li být vázáni reklamou či pouhým umístěním zboží do e-shopu, doporučuji aplikaci této zákonné domněnky v obchodních podmínkách vyloučit. Tato úprava ale eliminuje riziko uzavření smlouvy s chybně uvedenou cenou pouze u těch e-shopů, které potvrzují objednávky ručně. Před povinností dodat zboží za chybně uvedenou cenou proto spolehlivě ochrání pouze ustanovení obchodních podmínek, podle kterého prodávající výslovně deklaruje, že nemá v případě nápadně nízké kupní ceny skutečnou vůli smlouvu uzavřít. Obchodním podmínkám e-shopu se věnuje následující díl této minisérie.

 

Přečtěte si další díly z miniseriálu o uzavírání smluv na internetu:

Obchodní podmínky e-shopu

Reklamace a povinnosti prodávajícího (I. díl)

 

avatar
Autor: Mgr. Jan Brauner Mgr. Jan Brauner – advokát zabývající se IT právem a právem duševního vlastnictví. Je členem sítě advokátů a patentových zástupců – www.janbrauner.cz.