Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Ilustrační fotografie jako nekalá obchodní praktika

ilustrační fotografie jako nekalá obchodní praktika

ilustrační fotografie na eshopu nebo web stránce nahraďte skutečným obrázkem produktu

Každý e-shop se snaží získat pozornost kupujících prostřednictvím fotografií nabízeného zboží. Kromě zajímavého popisu je dnes pro úspěšný prodej nezbytné představit zboží kvalitní produktovou fotografií. Problém nastává, pokud zboží na fotografii neodpovídá tomu, co kupující z e-shopu obdrží.

O výrobku je nutné zákazníka informovat jasně a srozumitelně

Mnozí provozovatelé e-shopů využívají tzv. ilustračních fotografií, tedy fotografií, které zobrazují obecně druh výrobku, nikoliv přesně ten konkrétní nabízený výrobek, jenž kupující na základě své objednávky obdrží. Tímto se e-shop vystavuje nejen riziku negativních reakcí ze strany kupujících, ale i případné právní sankce. Podle zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku je totiž prodávající před uzavřením kupní smlouvy povinen spotřebitele jasně a srozumitelně informovat o podstatě a hlavních znacích nabízeného výrobku.

Ilustrační fotografie jako nekalá obchodní praktika

Neodpovídá-li výrobek fotografii vystavené v e-shopu, nedošlo k řádnému splnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Kupující tak může požadovat dodání zboží na fotografii, slevu z kupní ceny či dokonce od smlouvy odstoupit.

Kromě naznačeného porušení smlouvy se provozovatel e-shopu dopouští též nekalé obchodní praktiky. Obchodní sdělení spočívající ve vystavení ilustrační fotografie může být shledáno Českou obchodní inspekcí jako nepravdivé. Pokud tato fotografie současně vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, půjde o přestupek spočívající v porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik.

Kromě pravdivosti, tedy shody fotografie se skutečností, je důležité myslet i na kvalitu fotografie. I přesto, že by fotografie zobrazovala skutečně prodávaný výrobek, může být toto obchodní sdělení shledáno jako klamavá obchodní praktika. Půjde typicky o ty případy, kdy z důvodu nízké kvality spotřebitel nezíská jasnou představu o podstatě či hlavních znacích nabízeného výrobku nebo kdy tyto informace nezíská, protože výrobek nebyl vyfotografován celý.

Upozornění na ilustrační fotografie v obchodních podmínkách

Ačkoliv je možné si obchodních podmínkách určit například způsob uzavírání smlouvy či vlastní dodací podmínky, od zákonných ustanovení chránících spotřebitele se odchýlit nelze. Současně jsou v občanském zákoníku výslovně zakázaná ta ujednání obchodních podmínek, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele.

Ujednání obchodních podmínek upozorňující na ilustrační charakter fotografií nabízených výrobků tedy neobstojí. Jednostranně vyloučit výše popsané protiprávní důsledky užití ilustrativních fotografií tedy není možné. O nabízených výrobcích tedy doporučujeme informovat pravdivě, a to obrazem i slovem.

Nejste si jisti, zda jsou obchodní podmínky ve vašem e-shopu v pořádku nebo máte obavy z GDPR? Rád vám je zkontroluji, pomůžu doladit dle aktuální legislativy a vysvětlím, jak vše připravit na květnové zavedení GDPR.

Dejte mi vědět, s čím vám můžu pomoci.

Upozornění: Tento článek je pouze informačního charakteru a nenahrazuje konzultaci s odborníkem. Nejde o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Zdroje:

– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

– zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

avatar
Autor: Mgr. Jan Brauner Mgr. Jan Brauner – advokát zabývající se IT právem a právem duševního vlastnictví. Je členem sítě advokátů a patentových zástupců – www.janbrauner.cz.