Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Ochrana označení prostřednictvím ochranné známky®

Ochranná známka umožňuje identifikovat výrobky nebo služby příslušného výrobce či poskytovatele služeb. Také slouží spotřebitelské veřejnosti orientovat se na trhu, opakovat pozitivní nákupy či se vyvarovat těch neuspokojivých. Ochranné známky však neslouží jen spotřebitelům, staly se významným marketingovým nástrojem, který podnikatelé využívají v rámci své obchodní strategie. Ochranná známka jako majetková hodnota je významnou částí hodnoty celého podniku a může mít také významný vliv na úspěch podniku.

ochrana označení prostřednictvím ochranné známky

Ochrana označení ViGi® Fashion prostřednictvím ochranné známky

Nejprve je třeba uvést, co může nově1 tvořit ochrannou známku, ve smyslu definice ochranné známky (§ 1a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon) je ochrannou známkou jakékoli označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky. Změna zákonné definice ochranné známky umožňuje zvolit nejen již často využívané grafické, obrazové prvky a barevné provedení, ale umožňuje být mnohem kreativnější a zvolit si pro identifikaci svých služeb či výrobků zvukovou, pohybovou, multimediální, poziční či další druhy ochranných známek (jednotlivé druhy včetně jejich vyjádření jsou nově vymezeny přímo v příloze č. 1 zákona). S obdobným chápáním ochranné známky se lze setkat na území Evropské unie a i v dalších zemích, je však třeba vždy ověřit, co se ochrannou známkou v té které zemi (regionu), ve které chce přihlašovatel chránit své označení, rozumí.

Ochranné známky lze totiž chránit národně, regionálně (např. pro území Evropské unie) či získat jedním zápisem u mezinárodního úřadu ochranu ve zvolených zemích světa. Na území České republiky tedy platí ochranné známky národní (zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky), ochranné známky Evropské unie (OZ EU, zapsané Evropským úřadem duševního vlastnictví EUIPO) a mezinárodní ochranné známky, které byly s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a všeobecně známé známky uznávané ve smyslu mezinárodních dohod (článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví). To znamená, že např. označení, která byla zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví Slovenské republiky, tj. slovenské národní ochranné známky, na území České republiky ochrany nepožívají a naopak. Chce-li zahraniční subjekt získat ochranu pro své označení v České republice, musí zvolit některou z výše uvedených možností, přičemž i zahraniční subjekt může žádat o národní (českou) ochrannou známku.

Před podáním přihlášky ochranné známky k zápisu je třeba zvážit, zda označení, které chci přihlásit k ochraně, není ze zápisu vyloučeno, protože označuje druh zboží nebo služby, pouze popisuje jeho vlastnosti, klame spotřebitele či je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy (blíže § 4 zákona) nebo by mohlo zasahovat do starších práv třetích osob, které by se mohly zápisu označení bránit podáním námitek podle § 7 zákona.

Starší ochranné známky je možné nalézt pomocí rešerše ve veřejně dostupných databázích ochranných známek (národní databáze ochranných známek platných na území České republiky na www.upv.cz, databáze ochranných známek Evropské unie a zapsaných průmyslových vzorů Společenství úřadu EUIPO eSearch plus, databáze mezinárodních ochranných známek WIPO Madrid Monitor či souhrnná databáze TMview, která obsahuje informace o přihláškách ochranných známek a zapsaných ochranných známkách ze všech národních úřadů členských států EU, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a řady partnerských národních či regionálních úřadů mimo území EU). Je vhodné ověřit existenci shodných či podobných označení i v jiných zdrojích, např. v obchodním rejstříku, neboť nejen starší ochranné známky lze úspěšně namítat (viz § 7 zákona).

Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, zápis ochranné známky

Jaké náležitosti musí obsahovat přihláška ochranné známky? Vše se dozvíte i na webu Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

O zápis národní ochranné známky je možné žádat přihláškou ochranné známky. Náležitosti, které přihláška musí obsahovat, jsou vymezeny zákonem (§ 19 zákona) a rovněž podrobně popsány na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), který o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek rozhoduje. Pro zahájení zápisného řízení je nutné uhradit přihlašovací poplatek, který činí pro individuální ochrannou známku do tří tříd výrobků nebo služeb 5 000 Kč, za každou třídu nad tři třídy se doplácí 500 Kč (blíže část XI. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Zápisné řízení trvá průměrně 6 – 9 měsíců, a to včetně zákonem stanovené 3 měsíční lhůty, kdy je přihlašovaná ochranná známka zveřejněna ve Věstníku pro účely podání námitek. Nejsou-li podány námitky, či jsou-li tyto námitky neúspěšné, je ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek. Za zápis do rejstříku se žádný poplatek nehradí. Ochranná známka platí 10 let ode dne podání přihlášky. Chce-li následně její vlastník ochranu prodloužit, je to možné vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu ochranné známky je třeba podat v posledním roce platnosti ochranné známky a zároveň uhradit příslušný správní poplatek (2 500 Kč).

O oblíbenosti ochranných známek hovoří nejlépe samotná data. V roce 2018 bylo u Úřadu průmyslového vlastnictví podáno celkem 7 638 přihlášek národních ochranných známek, z toho 7 042 domácími subjekty a 596 přihlašovateli ze zahraničí. Úřad zapsal do rejstříku 6 192 národních ochranných známek, z nich 5 689 českým a 503 zahraničním subjektům. Čeští přihlašovatelé jsou aktivní i v podávání přihlášek ochranných známek Evropské unie, v loňském roce bylo českými přihlašovateli podáno celkem 1 253 přihlášek ochranných známek Evropské unie a toto číslo trvale stoupá. Ke konci roku 2018 tak na území České republiky bylo platných celkem 1 520 000 ochranných známek, z nich 124 000 národních, 77 000 mezinárodních s vyznačením České republiky a téměř 179 000 s vyznačením Evropské unie, největší podíl, 1 140 000 (to je přibližně 75% z celkového počtu), připadá na ochranné známky Evropské unie.

Zápisem vše nekončí, ochrannou známku je třeba řádně užívat a také být dbalý svých práv a bránit ostatním v zasahování do nich. Zápis ochranné známky do rejstříku umožňuje jejímu vlastníkovi užívat svou ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, a to přímo na výrobcích, obalech, při nabízení na trhu, v reklamě, atd., a bránit ostatním v užívání shodného či podobného označení (blíže § 8 a násl. zákona). Pokud i přes tento zákonný zákaz užívání vlastník zjistí, že jeho právo je porušováno, může se aktivně bránit pomocí dostupných právních prostředků: zahájení soudního řízení o vymáhání práv z ochranné známky, obrana proti nekalé soutěži, doménový spor a další. V takovém případě je vhodné kontaktovat advokáta či patentového zástupce (www.cak.cz, www.patzastupci.cz).

 


1 Změna definice ochranné známky nastala účinností novelizačního zákona č. 286/2018 Sb., které je účinný od 1. 1. 2019.

 

avatar
Autor: Mgr. Radka Stupková Vedoucí oddělení ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.